لیدرهای فتوواک ایران

رویداد فتوواک اسکات کلبی برای برگزاری نیازمند لیدر می باشد،
یعنی هر کشور ، هر شهر ، هر منطقه ، که به فتوواک می پیوندد یک لیدر را به خود اختصاص می دهد تا ثبت نام ، هماهنگی ها  ،مدیریت واک ، مسیردهی عکاسی ، انتخاب تصویر برتر هر واک را بصورت داوطلبانه برعهده گیرد.

در ایران برای اولین بار در تهران استاد علی رجبی (موسسه آترین ) فتوواک را رهبری کرد ، و فتواک در تهران برگزار شد
سپس در سالهای بعدی اصفهان به این رویداد پیوست و امروز شاهد تلاش این شهر برای برگزاری در همه نقاط ایران هستیم
برای سال 2016 در نظر داریم تا از همه نقاط ایران لیدرهایی را انتخاب کنیم تا این رویداد جذاب در همه ایران برگزار گردد.